SOM

Portal de dades de Catalunya R+D+I

Què és?

Aquest portal facilita l’accés i la interpretació d’un ampli ventall d’indicadors sobre l’activitat R+D+I, així com del context econòmic general d'Europa.

Tots els indicadors es presenten relativitzats a Catalunya, que pren el valor d’1. D’aquesta manera, en el mapa que ocupa la secció central del portal, els territoris que presenten valors superiors apareixen en color verd, mentre aquells que presenten valors inferiors, apareixen en color vermell.

El portal permet visualitzar els indicadors tant per països (unitats estadístiques de nivell 1, NUTS1), com per unitats estadístiques de nivell 2 (NUTS2), així com segmentar-los per múltiples criteris que es mostren sota el mapa central: sector d’execució, sector econòmic, percentatge de la població activa, etc.

La secció dreta del portal mostra, per cada indicador seleccionat, les dades específiques de Catalunya: unitat de mesura, mitjana de l’últim quinquenni disponible a la font, evolució anual i percentatge de canvi net dins d’aquest quinquenni.

EUROSTAT és la font de tots els indicadors sobre l’activitat R+I a Europa, i s’actualitzen automàticament en el moment en que se seleccionen dins del portal.